ŠKOLSTVÍ A MLÁDEŽ

ŠKOLSTVÍ A MLÁDEŽ

Prosazujeme zajištění míst v městských mateřských školách pro každé dítě. Rodiče musí mít šanci vrátit se do práce a vědět, že o jejich dítě je dobře postaráno. Děti a žáci musí mít přístup ke kvalitnímu, perspektivnímu vzdělání.

- VYTVOŘENÍ PODMÍNEK PRO TO, ABY KAŽDÉ DÍTĚ, JEHOŽ RODIČE O TO POŽÁDAJÍ, MOHLO BÝT PŘIJATO DO PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ.

Předškolní vzdělávání by mělo být dostupné za ideálních podmínek pro každé dítě ve věku od 3 do 6 let, aby byly naplněny předpoklady pro maximální rozvoj různorodých schopností všech dětí, jejich motivaci a talent. V současné době se nacházíme na vrcholu demografické křivky, tato skutečnost se může negativně projevit nedostatkem míst pro děti v mateřských školách. Proto je nutné nadále sledovat statistiku zájmu o předškolní vzdělávání, pružně reagovat na hrozby vyplývajících z demografické křivky a vytvářet podmínky pro průběžné posilování kapacit mateřských škol zřizovaných městem Uničov. Velkou příležitostí pro Uničov při řešení tohoto problému mohou být také národní nebo evropské dotační programy, které jsou prioritně určeny k rozšíření kapacit mateřských škol.   

- POSÍLENÍ VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ FUNKCE PŘEDŠKOLNÍ PÉČE O DĚTI (alternativní formy péče o děti ve věku do zahájení povinné školní docházky - např. Dětské skupiny, podporujeme jen jako dočasnou alternativu do doby dostatečného navýšení kapacit uničovských mateřských škol).

Podporujeme rozvoj Dětských skupin jako alternativní předškolní zařízení, které může dočasně snížit poptávku po tradičním předškolním vzdělávání a umožní rychlejší návrat rodičů pečujících o dítě k výdělečné činnosti. Výhodou je uznatelnost daňových nákladů pro zřizovatele a možnost odpočtu slev pro rodiče dětí, kteří zařízení navštěvují. 

- PODPORA ZAMĚŘENÍ ZÁKLADNÍCH ŠKOL NA PŘÍRODOVĚDNÉ A TECHNICKÉ OBORY (v souladu se strategií Olomouckého kraje, který odborně zaměřené obory podporuje, včetně možnosti stipendií).

Město Uničov zřizuje tři základní školy, které svým umístěním i kapacitou vytvářejí kvalitní podmínky pro začleňování dětí do vzdělávacího proudu. Proto je nutné i nadále zachovat tyto školy a snažit se rozvíjet jejich nabídku školní i mimoškolní činnosti. Nutná je i spolupráce města s dalšími uničovskými školami a školskými zařízeními, které přímo nezřizuje. Je žádoucí podporovat úzkou spolupráci středních škol se základními školami zejména v otázce nabídky vzdělávacích příležitostí a pozitivně motivovat žáky devátých ročníků ve výběru střední školy v Uničově. Nezapomínejme, že kvalitní systém základního a středního školství je jedním z důležitých faktorů pro rozhodování občanů, zda ve městě zůstat či se do Uničova přistěhovat a trvale zde žít. 

- PODPORA MIMOŠKOLNÍCH SPORTOVNÍCH A KULTURNÍCH AKTIVIT DĚTÍ A ŽÁKŮ S CÍLEM MINIMALIZOVAT VÝSKYT RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ.

Podporujeme propojování školního a mimoškolního vzdělávání. Proto je nutné přímo z rozpočtu města nebo prostřednictvím grantové politiky města posilovat spolupráci mezi rodinou a školním prostředím, vytvářet nabídku sportu a volnočasových aktivit dětí jako prevenci kriminality a užívání drog, účinně podporovat činnost Domu dětí a mládeže Vila Tereza a Základní umělecké školy, které jsou zřizovány Olomouckým krajem, ale své aktivity nabízí především dětem a mládeži našeho města. 

- ZŘÍZENÍ ZASTUPITELSTVA MLÁDEŽE MĚSTA UNIČOVA (mladí lidé musí mít šanci prosazovat své projekty) A JEHO SPOLUPRÁCE S NOVĚ ZŘÍZENOU RADOU SENIORŮ.

Zřídíme Zastupitelstvo mládeže města Uničova, které bude vytvářet prostor pro diskuzi dětí a mládeže s představiteli samosprávy města Uničova. Dětem a mládeži bude umožněno prezentovat své zájmy zejména v oblasti vzdělávání, životního prostředí, sportu, kultury a využití volného času. Povinností představitelů města Uničova bude návrhům a nápadům z řad dětí a mládeže přihlížet a v praxi je realizovat. Inspirací může být pro nás fungující Zastupitelstvo mládeže Olomouckého kraje. 

Zřídíme Radu seniorů města Uničova, která bude úzce spolupracovat se Zastupitelstvem mládeže. Generační střet přinese nové pohledy na diskutované oblasti. Budeme rovněž napomáhat zásadám celoživotního vzdělávání určenému pro naše seniory. 

Příspěvky v diskuzi

 • liizophgyjo
  3:25 2. 5. 2015

  2WV8ja <a href="http://hjpnxiztspgp.com/">hjpnxiztspgp</a>, [url=http://vmirmdguwodx.com/]vmirmdguwodx[/url], [link=http://apxpxrlqxgep.com/]apxpxrlqxgep[/link], http://mdlypikgqzqq.com/

 • Mark
  8:32 4. 2. 2016

  V0MdE0 http://www.FyLitCl7Pf7kjQdDUOLQOuaxTXbj5iNG.com

 • Mark
  9:11 12. 5. 2016

  ulaAEh http://www.y7YwKx7Pm6OnyJvolbcwrWdoEnRF29pb.com

Zapojte se do diskuze

Jsme rádi, že jste se rozhodli zapojit do sestavování našeho programu pro komunální volby ve městě Uničov. Vyplníte-li emailovou adresu můžete tím chránit svoji identitu na foru. Adresa nebude zveřejněna.

Garant programu

RNDr. Josef Husárek, Ph.D.